Creative Waterford Strategy 2023-2027

Dúnta21 D.F., 2022, 1:00pm - 28 Sam, 2022, 12:00pm

Primary tabs

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta 2023 - 2027

Ba mhaith linn do chuid smaointe a chloisteáil maidir le Straitéis nua Phort Láirge Ildánach 2023-2027.

Tá sé thosaíocht ag an Straitéis:

Daoine agus Áit People and Place

Ag tacú le hEarnáil na Cruthaitheachta Supporting our Creative Sector

Tógáil agus Foirgníocht sa Chruthaitheacht Building in Creativity

Folláine Chruthaitheach Creative Wellbeing

Comhoibriú Collaboration

Aeráid agus Bithéagsúlacht Climate and Biodiversity

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag iarraidh ort aiseolas a thabhairt ar ár straitéis agus go háirithe ba mhaith linn do thuairimí ar na gníomhartha breise is féidir a dhéanamh faoi gach tosaíocht.

Más fearr leat do chuid tuairimí a sheoladh tríd an bpost, seol litir chuig Port Láirge Ildánach, Gailearaí Ealaíne Phort Láirge, 31 Sráid Uí Chonaill, Port Láirge. Lean ár meáin shóisialta i bPort Láirge Ildánach chun coinneáil cothrom le dáta lenár dtionscadail.

Is contae nasctha atá ag fás é Port Láirge ina ndéanaimid ceiliúradh ar ár n-oidhreacht chultúir, ár n-éagsúlacht agus ár dtírdhreach nádúrtha gan mhilleadh. Tuigimid gurb iad na daoine an bua atá againn agus trí bheith ag obair le chéile go gcruthaímid naisc láidre as a leanann torthaí iontacha.

Le Pobail Chruthaitheacha de chuid Chlár Éire Ildánach, tá deiseanna den scoth tugtha do Phort Láirge chun dianmhachnamh a dhéanamh ar luach agus láidreacht na cruthaitheachta atá ann go smior inár bpobail le cúig bliana anuas, ó 2018-2022. Tugadh beagnach 300 tionscadal Pobail Chruthaitheacha chun críche sa tréimhse sin, lena n-áirítear gníomhaíochtaí pobalbhunaithe trínár nGlaonna Oscailte bliantúla agus tionscadail arna n-eagrú ag an údarás áitiúil. Le cistiú ó Phobail Chruthaitheacha, tá tionchar na cruthaitheachta sa bheartas poiblí le feiceáil i réimsí amhail oidhreacht, caomhnú foirgneamh, cartlanna, an Ghaeilge, litríocht agus forbairt pobail, trí thionscnaimh éagsúla.

Is tionscnamh uile-rialtais é Clár Éire Ildánach atá tiomanta cur leis an rochtain ar chultúr agus cruthaitheacht na hÉireann, an rannpháirtíocht iontu agus an sult a mbaintear astu.  Laistigh den raon leathan sainmhínithe atá ar fáil, meastar gur shraith inniúlachtaí inmheánacha agus scileanna foghlamtha í an chruthaitheacht, cumas daoine agus eagraíochtaí dul thar na smaointe agus gnásanna a nglactar leo trí leas a bhaint as an tsamhlaíocht chun smaointe nua a chruthú a thabharfaidh breisluach do ghníomhaíocht an duine.

An fhís atá ag Clár Éire Ildánach 2023 - 2027 ná chun an cruthaitheacht a leabú i saol an náisiúin amhail is go bhféadfaimid, inár saol príobháideach agus inár n-institiúidí, ár lánacmhainneacht chruthaitheach a bhaint amach, agus cur le folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre dá bharr.

Déanfaidh Clár Éire Ildánach de réir a ghealltanais trí chomhoibriú agus comhpháirtíocht, agus cuirfidh tuiscint agus meas ar luach na cruthaitheachta chun chinn – bíodh sin trí na healaíona, cultúr, oidhreacht nó teicneolaíocht.